Regulamin Programu
„Rewolucja”

§ 1.

[postanowienia ogólne]

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób świadczenia przez Fitness Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Szosa Chełmińska 169A/8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000711578, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej 9562330894 oraz numerem REGON 36910957300000, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł [dalej: Organizator], usługi szczegółowo opisanej w § 4. Regulaminu (dalej: Usługa, Program lub Program „Rewolucja”).


2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej Organizatora, na zamkniętej i prywatnej grupie na portalu Facebook oraz na udostępnionej części Dysku Google w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie, odtworzenie oraz wydrukowanie w każdym czasie.


3. Kontakt z Organizatorem jest możliwy mailowo pod adresem rewolucja@magdafoeller.pl 4. Program „Rewolucja” jest skierowany do pełnoletnich osób fizycznych, których stan zdrowia umożliwia podjęcie aktywności fizycznej.

§ 2.


[zawarcie umowy]
1. Każdemu zainteresowanemu Usługą Organizator przedstawi ofertę zawierającą szczegółowe warunki wzięcia udziału w Programie „Rewolucja”.


2. Z zastrzeżeniem spełnienia warunków umożliwiających skorzystanie z Usługi, o których mowa w § 3 Regulaminu, do zawarcia umowy (dalej: Umowa) na udział w Programie „Rewolucja” dochodzi po:


a. przekazaniu Organizatorowi przez daną osobę swoich danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania (lub innego adresu do korespondencji), numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej,


b. zaakceptowaniu oferty Organizatora,


c. zaakceptowania Regulaminu, który jest częścią Umowy,


d. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz e. wyrażeniu zgodę na utratę prawa do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu świadczenia Usługi przez Organizatora.


3. Organizator może odmówić zawarcia Umowy w przypadku, gdy:


a. nie zostały spełnione wszystkie warunki, o których mowa w § 3 Regulaminu, b. posłużenia się przez daną osobę nieprawdziwymi danymi, o których mowa w ust. 2 lit. a powyżej,


c. Uczestnik nie zapłacił w całości Ceny za udział w którejkolwiek z poprzednich edycji Programu,


d. Uczestnik w którejkolwiek poprzedniej edycji Programu naruszył jakiekolwiek postanowienie Regulaminu,


o czym Organizator niezwłocznie poinformuje drugą stronę.


4. Jeżeli nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej, Organizator przekaże drugiej stronie (dalej: Uczestnikowi) potwierdzenie zawarcia Umowy, które zawierać będzie informację o Cenie oraz elektroniczną wersję Regulaminu. A także potwierdzenie wyrażenia przez Uczestnika zgody na dostarczenie mu treści cyfrowych w warunkach powodujących utratę prawa do odstąpienia.

§ 3.
[warunki udziału w Programie „Rewolucja”]
1. Udział w Programie „Rewolucja” jest możliwe jedynie na warunkach określonych w Regulaminie i Umowie, a w zakresie nieuregulowanym w tych dokumentach również na warunkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa.
2. W Programie „Rewolucja” może uczestniczyć wyłącznie osoba, która:
2.1. jest pełnoletnia,
2.2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2.3. nie ma problemów zdrowotnych, które uniemożliwiałyby lub znacznie utrudniałyby udział w Programie albo które uległyby pogorszeniu wskutek udziału w Programie,
2.4. posiada aktywny adres poczty elektronicznej i udostępnił go Organizatorowi, 2.5. posiada urządzenie (komputer, smartfon lub tablet) umożliwiające przesyłane danych w sieci Internet i posiadające zainstalowaną przeglądarkę internetową,
2.6. w razie konieczności zainstaluje aplikacje lub oprogramowanie albo założy konta w aplikacjach wykorzystywanych przez Organizatora w ramach Usługi, w szczególności posiadania konta Google oraz konta na portalu Facebook.
2.7. uiściła Cenę.
3. Organizator zapewnia, że w ramach Usługi będzie korzystał wyłącznie z takich aplikacji lub takiego oprogramowania, z którymi nie będą wiązały się dodatkowe opłaty dla Uczestnika. 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem związanym z możliwością wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Uczestnika przez innego użytkownika sieci Internet szkodliwego oprogramowania lub pozyskania i/lub modyfikowania danych Uczestnika przez osoby nieuprawnione. W celu zminimalizowania tego ryzyka Uczestnik powinien stosować powszechnie dostępne narzędzia, których zadaniem jest ochrona jego systemu teleinformatycznego, w szczególności program antywirusowy. Organizator również podejmuje zwyczajowe środki ochrony, w tym w szczególności zapewniające ochronę end to-end. Uczestnik przyjmuje ponadto do wiadomości, iż za bezpieczeństwo korzystania z poszczególnych aplikacji lub oprogramowania odpowiadają każdorazowo ich twórcy. 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę, iż Usługa będzie świadczona w szczególności za pośrednictwem następujących narzędzi:
5.1. ZOOM – oprogramowanie do wideokonferencji stworzone przez ZOOM Video Communications Inc. z siedzibą w San Jose (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki), 5.2. Dysk Google – usługa do przechowywania i synchronizacji plików stworzona przez Google LLC z siedzibą w Mountain View (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki),
5.3. Facebook® - serwis społecznościowy stworzony przez Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki),
6. Przed rozpoczęciem pierwszego treningu w ramach Programu Uczestnik ma obowiązek wypełnienia formularza medycznego przygotowanego przez Organizatora, którego celem jest wykluczenie ewentualnych przeszkód zdrowotnych w uczestniczeniu w Programie. Przed przystąpieniem do korzystania z Usługi, w tym w szczególności przed przystąpieniem do wykonywania treningów prowadzonych przez Organizatora, Uczestnik powinien skonsultować się z lekarzem. Niewypełnienie tego formularza lub odmowa jego wypełnienia skutkować może wykluczeniem danej osoby przez Organizatora z udziału w treningach do czasu jego wypełnienia. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jakiejkolwiek części uiszczonej Ceny.
7. W razie jakiejkolwiek zmiany danych, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a Regulaminu, Uczestnik jest zobowiązany do ich aktualizacji.
8. W czasie uczestniczenia w Programie Uczestnik jest zobowiązany w szczególności do: 8.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, sprzecznych z normami społecznymi, ani propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste innych osób,
8.2. korzystania z Usługi, w sposób niezakłócający korzystanie z niej przez innych Uczestników, 8.3. powstrzymania się od wykorzystywania treści dostarczonych lub udostępnionych przez Organizatora w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami,
8.4. powstrzymania się od jakiejkolwiek ingerencji w materiały dostarczone lub udostępnione przez Organizatora,
8.5. korzystania z wszelkich treści udostępnionych przez Organizatora jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

§ 4.
[usługa]
1. W ramach Usługi Organizator zapewnia Uczestnikowi:
a. jedną indywidualną konsultację telefoniczną z Magdą Foeller lub inną osobą wskazaną przez Organizatora, która zostanie przeprowadzona nie później niż 21 dni od dnia zawarcia Umowy,
b. dostęp do gotowych wykładów Wideo z zakresu budowania dobrych nawyków żywieniowych, przygotowanych przez Magdę Foeller,
c. udział w co tygodniowych grupowych konsultacjach psychodietetycznych, prowadzonych w czasie rzeczywistym online za pośrednictwem aplikacji ZOOM, trwających 60-90 minut, prowadzonych przez Magdę Foeller lub wskazaną prze nią inną wykwalifikowaną trenerkę lub dietetyczkę,
d. dostęp do zamkniętej grupy na portalu Facebook, na której Organizator może udostępniać materiały edukacyjne oraz linki do konsultacji i treningów online,
e. dostęp do części Dysku Google, na której Organizator udostępni materiały edukacyjne w formie cyfrowej, w tym w szczególności w formie pdf, e-booków, plików excel i innych, f. grupowe treningi sportowe trwające od 30 do 60 minut, w łącznej ilości określonej w ofercie, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, prowadzone w formie livestreamingu, za pośrednictwem aplikacji ZOOM, do wykorzystania w okresie wskazanym w tej ofercie, prowadzone przez wykwalifikowanego trenera z Zespołu Magdy Foeller. 2. Organizator umożliwia Uczestnikowi udział w treningach sportowych w trybie stacjonarnym, w Magda Foeller Studio w Toruniu lub w Bydgoszczy, za dodatkowym wynagrodzeniem i w czasie ustalonym indywidualnie z danym Uczestnikiem.
3. Organizator może we własnym zakresie udostępnić w ramach Usługi również inne treści niż wskazane w ust. 1 powyżej.
4. Po zawarciu Umowy i opłaceniu Usługi, Uczestnik zostanie przyporządkowany przez Organizatora do określonej grupy treningowej.
5. Rozpoczęcie Usługi następuje w terminie każdorazowo wskazanym przez Organizatora, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Zakończenie Programu następuje po upływie okresu wskazanego w ofercie, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.
6. Treningi sportowe, o których mowa w ust. 1 lit. f Regulaminu, będą odbywać się zgodnie z ustalonym przez Organizatora harmonogramem, który zostanie udostępniony Uczestnikowi nie później niż na 48 h przed rozpoczęciem Programu.
7. Link do każdego treningu oraz grupowych konsultacji będzie każdorazowo udostępniony Uczestnikowi na grupie na portalu Facebook. W ten sam sposób Organizator przekaże Uczestnikowi kod dostępu do danego wydarzenia.
8. Treningi i konsultacje odbywają się zgodnie z harmonogramem, choćby Uczestnik nie mógł w nich uczestniczyć w czasie rzeczywistym. Każdy trening i każde konsultacje są nagrywane i Uczestnik ma możliwość ich wielokrotnego odtworzenia w dowolnym terminie w czasie trwania Usługi. W tym celu Organizator udostępni Uczestnikowi link z nagraniem danego treningu lub
konsultacji na grupie na portalu Facebook.
9. Uczestnik jest każdorazowo zobowiązany poinformować osobę prowadzącą trening o swoim złym samopoczuciu lub innej zdrowotnej okoliczności będącej przeszkodą do dalszego uczestniczenia w treningu. Osoba prowadząca trening może nakazać Uczestnikowi przerwanie treningu, jeżeli stwierdzi, że zachodzą zdrowotne przeszkody do jego dalszego uczestniczenia w treningu.
10. W przypadku, gdy trening sportowy lub konsultacje nie mogą się odbyć z przyczyn leżących po stronie Organizatora, w tym między innymi z powodów technicznych, trening lub konsultacje zostaną przeprowadzone w nowym terminie wyznaczonym przez Organizatora, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni od pierwotnej daty treningu lub konsultacji.
11. W przypadku, gdy data przeprowadzenia treningu lub konsultacji przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Organizator uzgodni z daną grupą inny dzień przeprowadzenia treningu lub konsultacji. Jeżeli uzgodnienie takiego dnia nie będzie możliwe, Organizator wyznaczy samodzielnie dzień przeprowadzenia treningu lub konsultacji.
12. Uczestnik może korzystać z dostępu do grupy na portalu Facebook, gotowych nagrań wideo, o których mowa w ust. 1 lit. b powyżej, oraz z dostępu do części Dysku Google przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez okres wskazany w ofercie Organizatora. Po zakończeniu Programu Organizator niezwłocznie cofnie Uczestnikowi dostęp do grupy na portalu Facebook oraz do Dysku Google.
13. Korzystanie z aplikacji ZOOM, portalu Facebook czy Dysku Google wymaga każdorazowo zalogowania się przez Uczestnika i wyrażenia przez Niego zgody na warunki korzystania z tych narzędzi przedstawione przez ich twórców.
14. Organizator świadczy nieodpłatną usługę newslettera, w ramach której będzie przesyłał Uczestnikowi informacje handlowe w formie wiadomości mailowej na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej. Warunkiem i podstawą przesyłania takich informacji jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na ich otrzymywanie oraz podanie adresu poczty elektronicznej (jeżeli Uczestnik jeszcze go nie podał lub chciałby podać inny). Usługa newslettera będzie świadczona przez Organizatora przez czas nieokreślony. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w każdym czasie może zrezygnować z tej usługi, przesyłając w tym celu wiadomość do Organizatora, z której wynikać będzie chęć rezygnacji z otrzymywania newslettera.
15. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Organizator nie jest odpowiedzialny za osiągnięcie efektu zakładanego przez Uczestnika przed zawarciem Umowy, w szczególności dotyczącego utraty wagi. Jeżeli jednak Uczestnik nie odczuje takich zmian jak przypływ energii lub lepsze samopoczucie w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia Usługi, Organizator zobowiązuje się do zwrotu Ceny pod warunkiem, że Uczestnik od dnia rozpoczęcia Usługi aktywnie korzystał z wszystkich elementów Programu, o których mowa w ust. 1 powyżej.

§ 5.
[prawa niematerialne]
1. Wszelkie materiały udostępnione przez Organizatora, niezależnie od formy lub miejsca ich udostępnienia, ani ich treści, w tym w szczególności takie jak: tekst, grafika, logotyp, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, pliki wideo oraz pliki audio-wideo, chronione są prawami własności intelektualnej przysługującymi Organizatorowi lub innych podmiotów, w tym dostarczającym określone rozwiązania informatyczne.
2. Zakazane jest powielanie lub rozpowszechnianie, w całości lub w części, materiałów, o których mowa powyżej, w żadnej formie i w żaden sposób, bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody Organizatora lub podmiotu, któremu przysługują prawa własności intelektualnej.
3. Zawarcie Umowy i korzystanie z Usługi przez Uczestnika nie skutkuje przeniesieniem przez Organizatora na Uczestnika jakichkolwiek praw, w tym własności, do materiałów udostępnionych przez Organizatora lub samej Usługi.
4. Zawierając Umowę i uiszczając Cenę za Usługę Uczestnik uzyskuje niewyłączną, nieprzenoszalną, ograniczoną czasowo i terytorialnie licencję na korzystanie z materiałów, o których mowa w § 4 Regulaminu, do własnego użytku w celach edukacyjno – zdrowotnych.
5. Licencja, o której mowa powyżej, zostaje udzielona na czas trwania Programu i obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Uczestnik nie może:
a. udzielać dalszych licencji na korzystanie z materiałów,
b. ingerować w kształt, formę lub format materiałów,
c. ingerować w materiały w sposób, który byłby sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami oraz wiedzą i doświadczeniem treningowo – żywieniowym,
d. korzystać z materiałów do celów komercyjnych,
e. nie może tworzyć opracowań lub przeróbek materiałów, z wyłączeniem materiałów w postaci przepisów żywieniowych.
7. Wynagrodzenie za udzielenie licencji zawarta jest w Cenie za Usługę.

§ 6.
[Cena]
1. Cena za udział w Programie zostaje każdorazowo określona przez Organizatora w ofercie, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu. Cena jest ryczałtowa.
2. Cena może zostać uiszczona w całości z góry w momencie zawarcia Umowy lub może zostać rozłożona na raty (za pośrednictwem portalu Mediraty.pl).
3. Uczestnik może wybrać jedną z poniższych form płatności za Usługę:
a. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez MBank, o numerze 44 1140 2004 0000 3602 7736 4181.
b. przelew online za pośrednictwem operatora płatności online Tpay,
c. za pośrednictwem portalu Mediraty.pl (www.mediraty.pl),
d. za pośrednictwem strony trzeciej w formie miesięcznej subskrypcji, przy czym Opłata za dany miesiąc powinna być uiszczona z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca przez cały okres trwania Usługi.
4. W przypadku wyboru przez Uczestnika formy płatności za pośrednictwem portalu mediraty.pl, istnieje możliwość zapłaty w ratach na zasadach i warunkach określonych w regulaminie korzystania z tego portalu.

§ 7.
[rozwiązanie i zawieszenie Umowy]
1. Organizator ma prawo zawiesić lub rozwiązać Umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli:
a. Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu, w tym nie spełnia warunków uczestnictwa w Programie,
b. Uczestnik podał nieprawdziwe dane przy zawarciu Umowy,
c. odmawia, w jakikolwiek sposób, korzystania z aplikacji lub oprogramowania, którymi Organizator posługuje się przy realizacji Usługi,
d. nie aktualizuje swoich danych, mimo ich zmiany,
e. nie wypełnił formularza medycznego, o którym mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu,, f. nie uiścił Ceny w terminie.
2. W czasie zawieszenia Umowy Uczestnik nie może brać korzystać w całości z Usługi do czasu ustania przyczyn będących podstawą zawieszenia. Zawieszenie nie wpływa jednak na okres realizacji samej Usługi ani nie wpływa na obowiązek zapłaty Ceny za czas od dnia zawarcia Umowy.
3. Jeżeli w okresie wypowiedzenia Uczestnik wskaże swoje prawdziwe dane, dokona ich aktualizacji lub wypełni formularz medyczny, wypowiedzenie Umowy będzie traktowane jako niezłożone.
4. Organizator ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli: a. Uczestnik w sposób rażący naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu, b. Uczestnik zataił stan swojego zdrowia, który uniemożliwia, znacznie utrudnia
skorzystanie z Usługi lub jego tego rodzaju, że dalsze korzystanie z Usługi może prowadzić do pogorszenia się tego stanu zdrowia.
5. W przypadku rozwiązania Umowy przez Organizatora na podstawie ust. 4 powyżej, Organizator nie ma obowiązku zwrotu Uczestnikowi Ceny w całości ani w części.
6. Uczestnik może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, gdy Organizator nie jest z przyczyn technicznych w stanie świadczyć Usługi co najmniej przez okres 7, następujących po sobie, dni.
7. W przypadku, gdy dalsze korzystanie przez Uczestnika z Usługi jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych takich jak: długotrwała choroba, ciąża, kontuzja lub podobne), Uczestnik może zawiesić korzystanie z Usługi na określony czas. Uczestnik może wrócić do korzystania z Usługi po ustaniu przyczyn uniemożliwiających korzystanie z Usługi. W takim przypadku okres trwania Usługi biegnie dalej od dnia zgłoszenia przez Uczestnika zamiaru powrotu do korzystania z Usługi. Uczestnik może zawiesić korzystanie z Usługi maksymalnie na okres 18 miesięcy. Po tym czasie Uczestnik traci prawo powrotu do korzystania z Usługi.
8. Oświadczenie o rozwiązaniu lub zawieszeniu Umowy może mieć formę dokumentową i może być przesłane wiadomością elektroniczną na adres poczty elektronicznej Organizatora/Uczestnika.
9. W przypadku rozwiązania Umowy przez Uczestnika w trybie natychmiastowym z przyczyn określonych w ust. 6 powyżej, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty. Zwrot następuje w stosunku do czasu trwania Usługi.
10. W przypadku rozwiązania Umowy przez Uczestnika w innych przypadkach niż wskazane powyżej, Uczestnik zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości odpowiadającej wysokości opłaty, która powinna być zwrócona Uczestnikowi za niewykorzystaną część Usługi.
Organizator może potrącić należną mu karę umowną z kwotą opłaty należną Uczestnikowi do zwrotu.

§ 8.
[wyłączenie ustawowego prawa odstąpienia]
Uczestnik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, iż zawierając Umowę otrzyma od Organizatora dostęp do Programu w zakresie wskazanym w § 4 ust. 1 Regulaminu, w tym do wszelkich materiałów udostępnionych na grupie na portalu Facebook oraz na Dysku Google, i w związku z powyższym traci prawo do odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 13 tej ustawy.

§ 9.
[postępowanie reklamacyjne]
1. Uczestnik może składać reklamacje korzystając z form kontaktu wskazanych w § 1 ust. 3 Regulaminu.
2. Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać opis zdarzenia lub problemu oraz dane kontaktowe Uczestnika, umożliwiające przekazanie mu odpowiedzi Organizatora.
3. Organizator jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w sprawie zgłoszenia lub reklamacji w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

§ 10.
[dane osobowe]
4. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników przekazywanych w związku z Usługą.
5. Wszelkie pytania, wnioski lub żądania związane z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnik powinien kierować do Organizatora korzystając z jednego ze sposobu kontaktu wskazanych w § 1 ust. 3 Regulaminu.
6. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestników w następujących celach: a. wykonania Umowy i realizacji Usługi na rzecz Uczestnika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dotyczy danych identyfikacyjnych oraz kontaktowych Uczestnika, w tym adresu poczty elektronicznej Uczestnika,
b. dostosowania Usługi pod preferencje Uczestnika i zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa Usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie zgody Uczestnika – dotyczy danych o zdrowiu Uczestnika przekazanych Organizatorowi,
c. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze wynikającego z poszczególnych przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora jako administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach:
i. świadczenia Usługi za pośrednictwem narzędzi informatycznych,

ii. rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji. 7. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Organizator współpracuje w ramach prowadzonej działalności, w tym podmiotom, które świadczą określone usługi lub dostarczają określone rozwiązania informatyczne na rzecz Organizatora. W szczególności będą to podmioty, które są twórcami aplikacji i oprogramowania. Skorzystanie przez Uczestnika z ratalnej formy płatności również będzie wiązało się z przekazaniem jego danych osobowych grupie kapitałowej Medical Finance Group S.A., która składa się z Medical Finance Group S.A. oraz MediRaty Sp. z o.o., oba podmioty z siedzibą w Warszawie przy ul. Lechickiej 23a.
8. W związku z korzystaniem z rozwiązań informatycznych do świadczenia Usługi, z czym wiąże się korzystanie przez ich twórców z usług podmiotów mających swoje serwery lub siedziby w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dane osobowe Uczestników będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO. Zgodnie z politykami prywatności tych podmiotów, dbają one o zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przekazywanych im danych, potwierdzonego w odpowiednich decyzjach Komisji Europejskiej lub – jeśli takiej decyzji nie ma – poprzez wdrożenie odpowiednich mechanizmów zabezpieczających, w tym np. poprzez skorzystanie z tzw. standardowych klauzul umownych.
9. Dane osobowe Uczestnika nie będą natomiast przekazywane do organizacji międzynarodowych.
10. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez Organizatora przez okres 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym zakończyła się Usługa, z wyjątkiem danych dotyczących zdrowia, które będą usunięte niezwłocznie po zakończeniu Usługi.
11. Organizator gwarantuje, że przez cały okres przechowywania danych osobowych Uczestnika ma on dostęp do treści swoich danych oraz prawo do:
a. sprostowania, uzupełnienia lub zmiany,
b. żądania usunięcia przez Organizatora tych danych, o ile nie zachodzą podstawy do przetwarzania danych osobowych określone powyżej,
c. żądania ograniczenia przez Organizatora przetwarzania danych osobowych, o ile zachodzą przesłanki przewidziane w art. 18 RODO,
d. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez Organizatora danych osobowych,
e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzając te dane osobowe Organizator narusza przepisy RODO.
12. Uczestnik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, które ten przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych sprzed jej cofnięcia.
13. Organizator oświadcza również, iż przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne, ale ich nie przekazanie uniemożliwi lub znacząco utrudni realizację Umowy.

§ 11.
[postanowienia końcowe]
1. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
2. Organizator i Uczestnik zobowiązują się do podjęcia starań w celu polubownego rozstrzygnięcia zaistniałego sporu. Jeżeli Stronom nie uda się osiągnąć porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd powszechny. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż przed
skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego może skorzystać z polubownych metod rozwiązywania sporów Aktualna lista instytucji, które pomagają rozwiązywać spory konsumenckie jest dostępna na stronie https://polubownie.uokik.gov.pl.
3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Organizator poinformuje Uczestników o zmianach Regulaminu. Dokonane przez Organizatora zmiany nie mają zastosowania do Umów zawartych przed wprowadzeniem zmian.
4. Regulamin stanowi nierozerwalną część Umowy. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Umowy, pierwszeństwo znajdą postanowienia Umowy.
5. Organizator nie wyraża zgody na przeniesienie praw i obowiązków Uczestnika na osobę trzecią.